Home » Kan WWvK mijn project steunen?

Kan WWvK mijn project steunen?

IMG-20160303-WA0001.jpg

Welke projecten ondersteunt WWvK?

WereldWijd voor Kinderen ondersteunt en stimuleert verschillende soorten initiatieven van de leden van het Apostolisch Genootschap gericht op het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen op basis van de volgende twee pijlers:

  • Het ondersteunen van langlopende projecten, langer dan 1 jaar (pijler 1)
  • Het ondersteunen van kortlopende projecten, korter dan 1 jaar  (pijler 2).

Bent u betrokken bij een project of wilt u een project opzetten om in het buitenland of in Nederland de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten? Dan kunt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit WereldWijd voor Kinderen.

Hoe kunt u een project aanvragen?

WereldWijd voor Kinderen ondersteunt op verschillende manieren. De meeste gangbare manier is door een financiële bijdrage aan de kosten van uw project, maar wij kunnen ook zorgen voor bekendheid van het project, steun bij het opzetten van het project of het vinden van vrijwilligers/stagiaires.
Bij het beoordelen van een aanvraag voor ondersteuning steunt het bestuur van WereldWijd voor Kinderen op vier voorwaarden:

Kinderen als de volwassenen van morgen
             
Het project dient zich net als de stichting te richten op het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen, als de volwassenen van morgen. Daarom ondersteunen wij in principe projecten die zich direct toeleggen op het verbeteren van de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling, zoals voeding, gezondheidszorg, veiligheid,  onderwijs, speelmogelijkheden en sociale zekerheid. Voor een gezond opvoedingsklimaat van een kind zijn ook een heleboel aspecten van belang die op het oog misschien belangrijker lijken voor het dorp of de ouders dan voor de kinderen. Daarom hanteren wij dit criterium in de ruime zin van het woord en honoreren soms ook aanvragen die meer zijdelings verband houden met dit doel. Als gevolg van dit criterium vergoeden wij echter geen reis- of onkostenvergoeding van betrokken projectvrijwilligers.
 
Duurzame investering                

Bij een projectaanvraag vinden wij het daarnaast ook belangrijk dat de investeringen die gedaan worden bedoeld zijn om structureel ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en bij voorkeur continuïteit waarborgen. Dit betekent niet dat we helemaal geen projecten ondersteunen die dit niet voor ogen hebben, maar we willen dit wel als leidraad hanteren. Wanneer wij niet de volledige kosten van uw aanvraag kunnen honoreren kunnen wij er bijvoorbeeld voor kiezen de meer duurzame investeringen, die kosten die het meest nuttig zijn voor de toekomst van het kind of op lange termijn het meest waardevol zijn voor de meeste kinderen, voor onze rekening te nemen.

Link met het Apostolisch Genootschap
                   
WereldWijd voor Kinderen is nauw verbonden met het Apostolisch Genootschap. De aanvragers van projecten dienen daarom lidmaten of sympathisanten van het genootschap te zijn.

Financiële verantwoording
          
Indien u financiële ondersteuning aanvraagt, verzoeken wij u een begroting te overleggen waaruit duidelijk blijkt waaraan de gelden besteed zullen gaan worden. Tevens verlangen wij van u achteraf een schriftelijk financiële verantwoording (facturen, bonnen, verslag) waaruit blijkt hoe de gelden zijn besteed, zodat WereldWijd voor Kinderen dit ook aan de donateurs, de accountant en de Raad van Toezicht kan verantwoorden.

Wilt u graag ondersteuning vanuit WereldWijd voor Kinderen ontvangen? Lees dan onderstaande vervolgstappen.

Vervolgstappen

Stap 1: Download het aanvraagformulier en het begrotingsformulier  en stuur dit op naar WereldWijd voor Kinderen, Dit kan per post of mail of met onderstaande verzendbox. Wij verzoeken u deze formulieren zo volledig mogelijk in te vullen.

Stap 2: U ontvangt een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen en in de eerstvolgende bestuursvergadering zal uw aanvraag worden besproken.

Stap 3: Na de bestuursvergadering krijgt u bericht of uw aanvraag is gehonoreerd.

Stap 4: Als uw aanvraag is toegekend wordt u gevraagd om informatie aan te leveren voor op de site.

Stap 5: Na afloop van het project vragen wij u de besteding van de van WWvK ontvangen ondersteuning te verantwoorden met een verslag en foto's en met zoveel mogelijk kopienota's, betalingsbewijzen, etc. en daarbij gebruik te maken van ons  formulier "verantwoording projecten". Wij stellen het op prijs als u van bonnen, nota's etc. geen originelen aan ons stuurt, maar deze scant en aan ons mailt.


Is een van de stappen niet duidelijk of heeft u een andere vraag? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.