Home » Kan WWvK mijn project steunen? » verklaring uitvoerende organisatie

Verklaring

 

Hiermede verklaart ondergetekende : (gegevens van de organisatie, die financiële steun van WWvK wenst te ontvangen)

  

vertegenwoordigd door:

 

hierna te noemen “de organisatie”,

 kennis te hebben genomen van het voornemen van de stichting “WereldWijd voor Kinderen”, hierna te noemen WWvK, het verzoek van (gegevens van de aanvrager):

 

hierna te noemen “de aanvrager”

 om de organisatie financieel te steunen te honoreren als omschreven in bijgevoegde toekenningsbrief.

 

De organisatie verklaart voorts zich te houden aan de voorwaarden voor ondersteuning als genoemd in de toekenningsbrief en op de website van WWvK (https://www.wwvk.nl/kan-wwvk-mijn-project-steunen) en wel in het bijzonder maar niet alleen aan de verplichting na afloop van het project een correcte financiële verantwoording aan aanvrager te overleggen.

De organisatie gaat ermee akkoord, dat niet nakoming van de voorwaarden kan leiden tot terugvordering van de ondersteuning.

 

Plaats en datum:

 

Namens de organisatie: