Home » Organisatie » Advies en Toezicht

Raad van Advies

WereldWijd voor Kinderen heeft een Raad van Advies die haar met raad en daad terzijde staat.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

 • Arthur Douglas 
 • Ton van der Hulst

 

Raad van Toezicht

Het toezicht op het beleid en de uitvoering van het bestuur is opgedragen aan het bestuur van de Raad van Toezicht, bestaande uit:

 • Monique van Strien-van Milaan
  Geestelijk verzorger en bestuurslid Apostolisch Genootschap 
  Verpleegkundige LUMC
 • Hans Leeflang
  Geestelijk verzorger en bestuurslid Apostolisch Genootschap

Tenminste twee keer per jaar is er overleg tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van WWvK. 

Kascommissie en accountant

De kascommissie heeft tot taak het bestuur te adviseren en verslaglegging te geven over de controle van de kas aan de hand van door het bestuur verstrekte informatie. De commissie beoordeelt de jaarrekening en doet hierover verslag aan het bestuur. De kascommissie bestaat thans uit:

 • Ronnie Tsui
 • Coos Oudhof

De jaarrekening van WereldWijd voor Kinderen wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe accountant, die na toestemming van de Raad van Toezicht door het bestuur wordt benoemd. Thans is Groep Kennemerwaert Accountants te Heemstede als zodanig benoemd.

De verklaringen van de kascommissie en de accountant zijn vanaf 2013 in het bestuursverslag opgenomen