Home » Projecten » Kan WWvK mijn project steunen?

Kan WWvK mijn project steunen?

Welke projecten ondersteunt WWvK?

WereldWijd voor Kinderen ondersteunt en stimuleert verschillende soorten initiatieven van de leden van het Apostolisch Genootschap gericht op het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen op basis van de volgende twee pijlers:

Pijler 1: Langlopende projecten, gefinancierd in meerdere termijnen
Pijler 2: Kortlopende projecten,gefinancierd in het eerste jaar

Bent u betrokken bij een project of wilt u een project opzetten om in het buitenland of in Nederland de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten? Dan kunt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit WereldWijd voor Kinderen.

Hoe kunt u een project aanvragen?

WereldWijd voor Kinderen ondersteunt op verschillende manieren. De meeste gangbare manier is door een financiële bijdrage aan de kosten van uw project, maar wij kunnen ook zorgen voor bekendheid van het project en steun bij het opzetten van het project. 
Bij het beoordelen van een aanvraag voor ondersteuning steunt het bestuur van WereldWijd voor Kinderen op vier voorwaarden:

Kinderen als de volwassenen van morgen              
Het project dient zich net als de stichting te richten op het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen, als de volwassenen van morgen. Daarom ondersteunen wij in principe projecten die zich direct toeleggen op het verbeteren van de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling, zoals voeding, gezondheidszorg, veiligheid,  onderwijs, speelmogelijkheden en sociale zekerheid. Voor een gezond opvoedingsklimaat van een kind zijn ook een heleboel aspecten van belang die op het oog misschien belangrijker lijken voor het dorp of de ouders dan voor de kinderen. Daarom hanteren wij dit criterium in de ruime zin van het woord en honoreren soms ook aanvragen die meer zijdelings verband houden met dit doel. Als gevolg van dit criterium vergoeden wij echter geen reis- of onkostenvergoeding van betrokken projectvrijwilligers.
 
Duurzame investering             
Bij een projectaanvraag vinden wij het daarnaast ook belangrijk dat de investeringen die gedaan worden bedoeld zijn om structureel ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en bij voorkeur continuïteit waarborgen. Dit betekent niet dat we helemaal geen projecten ondersteunen die dit niet voor ogen hebben, maar we willen dit wel als leidraad hanteren. Wanneer wij niet de volledige kosten van uw aanvraag kunnen honoreren kunnen wij er bijvoorbeeld voor kiezen de meer duurzame investeringen, die kosten die het meest nuttig zijn voor de toekomst van het kind of op lange termijn het meest waardevol zijn voor de meeste kinderen, voor onze rekening te nemen.

Financiële en inhoudelijke verantwoording

Als wij u financieel steunen, bent u verantwoordelijk voor de besteding van de ondersteuning van WWvK, het verloop van het project en de correcte afwikkeling achteraf. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u als vrijwilliger voor een organisatie werkt, waarin u geen bestuurlijke zeggenschap heeft, dient de betreffende organisatie een verklaring te overleggen, waaruit blijkt dat deze zich zal houden aan de voorwaarden van WWvK en aan u verantwoording zal afleggen. Zonder deze verklaring betalen wij de ondersteuning niet uit. Een voorbeeldtekst van een dergelijke verklaring vindt u hier.

Ook verplicht u zich ertoe ons binnen één maand na afloop van het project ongevraagd een schriftelijke financiële verantwoording te zenden (onderbouwd met facturen, bonnen, betalingsbewijzen e.d., liefst digitaal) op dit formulier (klik om te downloaden)

Wij controleren niet alleen of de uitgaven goed zijn gedocumenteerd maar ook of het geld is besteed aan de doelen waarvoor het is toegekend. Indien een toekenning door WWvK is gespecificeerd in meerdere kostenposten, mag u niet met gelden schuiven tussen posten. Ook verwachten wij van u een verslag met foto’s van het verloop van het project; deze informatie plaatsen wij op onze website, tenzij u daar bij de aanvraag geen toestemming voor hebt gegeven.

Indien een project niet correct wordt verantwoord, kunnen wij de betaalde ondersteuning van u terugvorderen. 

WereldWijd voor Kinderen sluit aansprakelijkheid voor schade, zowel direct, alsook indirect en/of enigerlei gevolgschade veroorzaakt door de deelnemers aan door ons gesteunde projecten nadrukkelijk uit. Door het aanvaarden van de financiële bijdrage van WereldWijd voor Kinderen aanvaardt  de natuurlijke – of rechtspersoon die de bijdrage ontvangt bij wijze van exoneratiebeding die uitsluiting. U dient dus zelf zorg te dragen voor de nodige juridische bescherming.

Wilt u graag ondersteuning vanuit WereldWijd voor Kinderen ontvangen? Lees dan onderstaande vervolgstappen.

Vervolgstappen

Stap 1: Download het aanvraagformulier en het begrotingsformulier  en stuur dit op naar WereldWijd voor Kinderen, Dit kan per post of mail of met onderstaande verzendbox. Wij verzoeken u deze formulieren zo volledig mogelijk in te vullen en in de begroting duidelijk en nauwkeurig gespecificeerd aan te geven waaraan de gevraagde gelden besteed zullen worden.

Stap 2: U ontvangt een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen en in de eerstvolgende bestuursvergadering zal uw aanvraag worden besproken.

Stap 3: Na de bestuursvergadering krijgt u bericht of uw aanvraag is gehonoreerd. Bent u het met de beslissing van het bestuur niet eens, neem dan contact met ons op, dan proberen we er samen uit te komen. Lukt dat niet: WWvK kent ook een klachtenregeling, klik hier.

Stap 4: Na afloop van het project vragen wij u de besteding van de van WWvK ontvangen ondersteuning financieel en inhoudelijk te verantwoorden op de hierboven omschreven wijze en daarbij voor het financiële deel gebruik te maken van ons  formulier "verantwoording projecten". Wij stellen het op prijs als u van bonnen, nota's etc. geen originelen aan ons stuurt, maar deze scant en aan ons mailt. Indien de financiële verantwoordelijkheid bij een organisatie ligt waarin u geen bestuurlijke verantwoordelijkheid hebt zoals hierboven omschreven, dient u ervoor te zorgen dat deze organisatie aan u verantwoording aflegt. U blijft te allen tijde ons aanspreekpunt en verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling.
Voor het verslag en de foto’s van het project, dat wij na afloop van u willen ontvangen, moet u altijd zelf zorgen.

Is een van de stappen niet duidelijk of heeft u een andere vraag? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.