Schenken en fiscale voordelen

Stichting WWvK beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het is een voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst. De ANBI-beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goede doelen instellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI’s spreiden zich uit over:

  • Vennootschapsbelasting
  • Loonheffing
  • Overdrachtsbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Schenkings- en Successierecht

Uitgaven

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Donateurs/Erflaters

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 

Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Informatie ANBI

Meer informatie over de ANBI is te vinden op de website van de belastingdienst.

Een periodieke gift op basis van een vijfjarige overeenkomst met Wereldwijd voor Kinderen geeft ruimere fiscale mogelijkheden.

Voor deze wijze van schenken hanteert de Belastingdienst een zogenaamde ‘overeenkomst periodieke gift in geld’.

De inhoud van deze overeenkomst dient om de fiscale aftrekbaarheid  te verruimen; in beginsel is de gift dan namelijk volledig aftrekbaar (wetswijzigingen voorbehouden). Het heeft niet tot gevolg dat je verplicht zou zijn om deze schenking ook daadwerkelijk vijf jaar te doen, echter als je dat niet doet verlies je wel de extra fiscale aftrekmogelijkheid.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften aan ANBI instellingen vind je op de website van de belastingdienst.

Bij de invulling van de vragen we het formulier digitaal in te vullen en te printen.
De afdruk bestaat uit een exemplaar voor de schenker en de ontvanger welke bij digitale invulling tegelijkertijd worden ingevuld. Denk eraan dat alle vragen beantwoord moeten worden en dat jij en jouw eventuele partner het formulier twee keer ondertekenen.

Na ondertekening kun je beide exemplaren per post zenden aan:

Stichting WereldWijd voor Kinderen
T.a.v. secretariaat
Antwoordnummer 316
3740 VB Baarn
(postzegel niet nodig)

Je ontvangt van ons daarop een door ons ondertekend exemplaar retour. Dit is van belang voor de onderbouwing van de aftrekpost bij de inkomstenbelasting.

Als indicatie voor het effect op de loonheffing in jouw situatie kun je gebruik maken van een op internet algemeen beschikbaar rekenmodel.

De informatie over de aftrekbaarheid van giften en donaties is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden m.b.t. deze informatie.

Ben jij van plan om van één van bovenstaande regelingen gebruik te willen maken en heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@wwvk.nl. Wij helpen je graag!

Wettelijk verplichte informatie m.b.t. de ANBI status

Organisaties met de ANBI status zijn verplicht diverse gegevens te publiceren op hun internetsite.  Omdat deze gegevens verspreid over verschillende pagina’s van onze website staan, vindt u hieronder van WWvK de verplicht te publiceren gegevens van WWvK of de verwijzing naar de pagina’s, waarop de gegevens staan vermeld:

Naam: Stichting WereldWijd voor KinderenStichting WereldWijd voor Kinderen

Naam: Stichting WereldWijd voor Kinderen
Ingeschreven in het handelsregister met nr. 27263538
RSIN: 8168.06.019
Contactgegevens: zie Contact
Doelstelling: zie Visie en missie
Bestuurssamenstelling: zie Organisatie
Beleidsplan: zie Jaarplan
Jaarverslag met financiële verantwoording: zie Jaarverslagen
Beloningsbeleid: zie Beloningsbeleid

Grote ANBI’s zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om standaardformulieren te gebruiken. Het door ons ingevulde formulier is hier te lezen.