Home » Disclaimer

Algemene voorwaarden website Stichting WereldWijd voor Kinderen
 

Toegang tot en gebruik van de website van de Stichting WereldWijd voor Kinderen (www.wereldwijdvoorkinderen.nl en www.wwvk.nl), hierna te noemen WWvK, is onderworpen aan deze algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website.
Door contact te leggen en te behouden met deze website stemt u in met deze voorwaarden en zijn deze voorwaarden van toepassing.
WWvK besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van WWvK als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en
onvolkomenheden voorkomen. WWvK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.
WWvK aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor enigerlei geleden materiele of immateriële schade welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van deze website. WWvK geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.
WWvK spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten
van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de instelling of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
WWvK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.
Beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website geldt niet in geval van opzet of grove schuld.
Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer of enige andere exoneratie clausule is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.
De aangeboden informatie is copyright van WWvK. Gebruik van informatie van onze website(s) is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
Mocht u menen dat bepaalde informatie niet juist is, dan vernemen wij dat graag via e-mail.