Privacy Statement

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van Stichting Wereldwijd voor Kinderen, een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Baarn en kantoorhoudend in ’t Hoogt 4 te 3743 AT Baarn en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27263538.  

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de website van Wereldwijd voor Kinderen.

Gegevensverwerking

Stichting Wereldwijd voor Kinderen is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Wereldwijd voor Kinderen beslist welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wereldwijd voor Kinderen verwerkt jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de AVG.

Wereldwijd voor Kinderen heeft uiteraard de financiële data en gegevens (IBAN en naam) nodig van alle projectsponsors om de donaties mogelijk te maken en uit te voeren. Daarnaast vraagt Wereldwijd voor Kinderen om de contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres), zodat contact kan worden opgenomen in het kader van de sponsoring en om de sponsor op de hoogte te kunnen houden over de activiteiten, behaalde resultaten en eventuele nieuwe projecten van Wereldwijd voor Kinderen. Uiteraard kan elke sponsor zich hiervoor ook afmelden, indien dit niet gewenst is.

Sommige gegevens kan Wereldwijd voor Kinderen alleen met jouw toestemming verwerken. In die gevallen vraagt Wereldwijd voor Kinderen dan ook expliciet om toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens, denk aan het toesturen van onze nieuwsbrief. Uiteraard kan je een gegeven toestemming ook weer intrekken. Het verzamelen van je persoonsgegevens kan ook offline plaatsvinden via bijvoorbeeld een aanmeldformulier of een persoonlijk gesprek.

Van onze zakelijke partners worden uitsluitend de contactgegevens van de opgegeven contactpersonen binnen de organisatie vastgelegd. Naast uiteraard de financiële data en gegevens met betrekking tot de organisatie.

Wereldwijd voor Kinderen verzamelt de gegevens van de volgende verschillende betrokkenen:

  • Bezoekers van de website
  • Donateurs
  • Initiatiefnemers van (online) fondsenwervingsacties
  • Vrijwilligers
  • Netwerkcontacten, zakelijke relaties en samenwerkingspartners
  • Medewerkers en sollicitanten
  • Externen
  • Beneficianten betrokken bij de projecten van Wereldwijd voor Kinderen in Nederland en in het buitenland

E-mail

Wanneer je je hebt inschreven voor onze nieuwsbrief per e-mail of als sponsor word je per e-mail geïnformeerd over onze projecten en behaalde resultaten. Wereldwijd voor Kinderen maakt voor het verzenden van e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden gelezen. Wil je minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink onderaan elk bericht.

Sociale media

Wereldwijd voor Kinderen heeft in Nederland een Facebookpagina en LinkedIn-account. Alle reacties, klachten, posts en tweets gericht aan of over Wereldwijd voor Kinderen worden vanuit ons secretariaat gemonitord.

Cookies

Wereldwijd voor Kinderen maakt ook gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat je begrijpt welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden wij dat doen. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken, vind je terug in ons statement Copyrights en Cookies.

Foto- en beeldmateriaal

Op onze evenementen, trainingen en tijdens onze reizen worden ter verslaglegging foto’s gemaakt voor op onze website en/of sociale media. Een deel van het beeldmateriaal blijft bewaard voor historische doeleinden. Aanwezigen, bezoekers/deelnemers worden vooraf door Wereldwijd voor Kinderen zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, horen wij dit graag. Voor het beeldmateriaal dat wordt ingezet voor marketing op de website of andere marketing uitingen heeft Wereldwijd voor Kinderen toestemming verkregen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wereldwijd voor Kinderen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van je persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die je online invult tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Wereldwijd voor Kinderen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Jouw privacy rechten

Je kunt Wereldwijd voor Kinderen vragen je (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van je Wereldwijd voor Kinderen verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. In een aantal gevallen kun je ook vragen om verwijdering of het wissen van je gegevens. Je kunt ook je (digitale) persoonsgegevens die Wereldwijd voor Kinderen heeft, ontvangen in een vorm waarin je deze eenvoudig kunt doorgeven aan een andere organisatie.

Je kunt je verzoek onder vermelding van ‘Inzageverzoek (persoons)gegevens’ richten aan:
Wereldwijd voor Kinderen
 
Postbus 116
3740 AC Baarn

Wijzigingen in privacy- en cookieverklaring

Wereldwijd voor Kinderen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig onze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele veranderingen op de hoogte bent.

Keurmerken

Wereldwijd voor Kinderen heeft een CBF-erkenning voor Goede doelen en draagt het ANBI-logo.

Bekijk alle keurmerken van Wereldwijd voor Kinderen.

Vragen

Indien je nog vragen hebt over de Privacyverklaring van Wereldwijd voor Kinderen, dan kun je een e-mail sturen naar info@wwvk.nl. Heb je het idee dat Wereldwijd voor Kinderen niet in overeenstemming met privacywetgeving handelt, horen wij dit uiteraard ook graag. Sinds 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of je kunt de Autoriteit Persoonsgegevens tippen via dit formulier.

Versie 15-10-2021